Cestovný ruch na Slovensku v 21. storočí

transformácia: zmena * úspech * trvalá udržateľnosť

Vallová blog

Pomery na Slovensku ma donútili opustiť svoj odbor a odísť za prácou do zahraničia. Netušila som, že napriek tomu získam množstvo nových poznatkov o cestovnom ruchu – práve z iného uhľa pohľadu.

Od 2020

Európsky kontinent je starý a konzervatívny. Aj preto je liberálne orientovaná Veľká Británia „overseas“. Je jednoducho iná, ako náš starý kontinent, hoci je tiež zaťažená spoločnými dejinami Európy. Preto nie je tak liberálna ako Kanada, jedna z krajín Commonwealth. Krajina „za morom“ je krajinou príležitostí, pretože väčšina ľudí sa chytá svojej vlastnej príležitosti – často v oblasti vlastného podnikania s pocitom veľkej zodpovednosť za seba a svoju rodinu - ako základnú bunku spoločnosti. Faktom však je a zostane, že liberalizmus vznikol práve na našom starom kontinente. Dúfajme, že pre súčasnosť ponúkne svoje riešenia.

Od 2006

vďaka splneniu podmienok pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únii náš štát si vytvoril podmienky pre rozbeh kapitalizmu voľného trhu, pričom už koncom prvého desaťročia nového storočia došlo k poznaniu, že hospodársky rast nie je žiaden trvalý proces a že riešenie konjunktúrnych cyklov môže zlomiť nejedno politické zoskupenie, resp. v rámci volieb znemožniť zotrvanie vo vláde. V súvislosti s tým sa ešte prehĺbili zásahy štátu do hospodárstva. Nedostatočné legislatívne úpravy na druhej strane nezaručili, aby sa štátne financie použili v plnom rozsahu na určené ciele.

Od 1998

Po celej rade politických chýb v období rannej Slovenskej republiky (z hľadiska cestovného ruchu neodpustiteľné chyby počas privatizovania hotelových sietí, ktoré poznačili rozvoj cestovného ruchu na Slovensku po celé desaťročia) prevládli liberalizačné tendencie, ktoré smerovali skôr do tovarovej sféry, pričom cestovný ruch bol zo strany štátu znova na okraji záujmu.

Od 1989

Po páde železnej opony sme sa tešili na „nový systém“, ktorého podstata nebola jasne známa. Mnohým bolo blízke konštatovanie: „Prenechajme trh samému sebe a ten nájde prirodzenou cestou stav rovnováhy, ktorá prinesie stabilitu a blahobyt.“ To naštartovalo zmeny. Medzi prvými, ktoré zasiahli aj cestovný ruch, bol zákon o cenách. Dnes si už málokto pamätá, že som to bola práve ja, ktorá ako prvá na Slovensku vypracovala novú štruktúru ceny pre ubytovacie zariadenia s cenovým základom (Rack Rate) so systémom zliav z tejto základnej ceny a pri jej presadzovaní spolupracovala s bratislavskými hoteliermi a s katedrou cestovného ruchu v Banskej Bystrici.

Do 1989

Doba nášho „ranného budovania novej komunistickej spoločnosti“ ma priviedla kMarxovej „politickej“ teórii... Po 1989 došla za mnou na konzultáciu jedna diplomantka. Spýtala som sa jej, akú ekonomickú teóriu študovala, pretože nám za „našich čias“ sme poznali Marxa. Odpoveď mladej študentky ma prekvapila: „Management“! Tým ma motivovala knapísaniu tohto článku...Viac pre tých, čo nezažili - o „marxizme a s ním spojených politických systémoch“. Osobne mi poznanie diela Marxa dalo osobitný prístup v oblasti zhotovovania rozpočtov.