Kríza na prelome prvého desaťročia druhého tisícročia si vyžiadala zavedenie nových prístupov aj v oblasti riadenia cestovného ruchu.
Uvedené sa malo prejaviť aj v základnom strategickom dokumente – Stratégii rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (schválená Uznesením vlády č. 379/2013), za spracovanie ktorej bola zodpovedná Sekcia cestovného ruchu, v danom čase riadená z ministerstva dopravy. Z uvedeného citujem:

• V rámci ekonomickej diplomacie vláda SR chcela venovať pozornosť dobudovaniu systému jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí s maximálnym dôrazom na A/ synergiu kultúrnych hodnôt a ekonomických záujmov, B/ na podporu cestovného ruchu.

• V záujme budovania trvalo udržateľného cestovného ruchu sa vláda zaviazala rozvíjať cyklistickú dopravu.

• Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) mala byť reformovaná na medziinštitucionálny subjekt, ktorý musí zvýšiť intenzitu vyhľadávania nových kvalitných investorov vo všetkých oblastiach – od materiálnej výroby, cez logistiku, energetiku, cestovný ruch, ako aj v oblasti služieb, ale najmä podpory rozvoja výskumných a vývojových zložiek nadnárodných spoločností.
• V rámci starostlivosti o životné prostredie vláda SR chcela zabezpečiť rozvoj environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu, čo malo vyžiadať ďalšie budovanie infraštruktúry so zreteľom na ochranu prírody a krajiny, rozšírenie siete náučných chodníkov, geoparkov, informačných a školiacich zariadení.

• Vláda SR chcela zamerať svoju pozornosť na prípravu a implementáciu makroregionálnych stratégií, najmä na Stratégiu EÚ pre Dunajský región v spolupráci so všetkými štátmi a európskymi inštitúciami, ktoré sa na jej príprave a realizácii podieľajú. V rámci cezhraničných väzieb v regióne vláda podporí euroregionálne združenia a dôslednú implementáciu programov cezhraničnej spolupráce spolufinancovaných z fondov EÚ.

• Vo vidieckych regiónoch vláda SR chcela vytvoriť podmienky aj na komplexnú podporu rozvoja vidieckeho turizmu a agroturistiky, vrátane budovania infraštruktúry, chýbajúcich inštitúcií, informačného a rezervačného systému a podpory marketingu v cestovnom ruchu.

V kocke povedané, vláda chcela od roku 2013 odbornou rečou v cestovnom ruchu nasledovné:

• Investovať do štátnej propagácie cestovného ruchu s cieľom vytvoriť systém jednotnej prezentácie krajiny, a to na základe podpory cestovného ruchu (definovanej v zákone 91 z roku 2010) a lepšieho zviditeľnenia národných kultúrnych hodnôt

• Investovať do územných technických podkladov:
• V športovom cestovnom ruchu – cyklistike (cyklocesty)
• Turistike (rozšírenie siete náučných chodníkov)
• v špeciálnej forme CR – geoparky (s dôrazom na ochranu životného prostredia)
• vo vidieckej turistike a agroturistike (komplexná podpora, t.j. aj napr. do vzorového návrhu výstavby takýchto turistických lokalít vrátane jej systematickej investičnej podpory (okrem iného aj inštitucionálna podpora, podpora informačného a rezervačného systému(? Jedná sa o nezmysel, rezervačný systém je podnikateľskou aktivitou, ktorá nemôže byť z hľadiska potrieb posilnenia konkurencieschopnosti miešaná dokopy s informačným systémom cestovného ruchu financovanom najmä zo štátnych prostriedkov a prostriedkov samosprávy) a podpory marketingu produktu CR
• v špeciálnej forme CR – geoparky (s dôrazom na ochranu životného prostredia)

• Rozvíjať infraštruktúru informačných a školiacich (? Pre aké vzdelávanie?) zariadení

• Investovať do riadenia infraštruktúry regulovaného cestovného ruchu (citlivom na ochranu životného prostredia)

• Venovať pozornosť cezhraničným regiónom s cieľom podporiť implementáciu makroregionálnych programov (vrátane investičných)

• SARIO – Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu reformovať aj pre potreby cestovného ruchu – vyhľadávať vhodných investorov v zahraničí pre konkrétne investičné zámery na základe vyhodnotenia územnej atraktivity daného regiónu.

V súvislosti s tým sa mala zdokonaliť inštitucionalizácia riadenia a koordinácie činností subjektov zodpovedajúcich za rozvoj cestovného ruchu na všetkých úrovniach!

A tu je prvá podstatná chyba!

Cestovný ruch ako mnohosektorové odvetvie (kúpeľný cestovný ruch riadený z MZ SR, vidiecka turistika a agroturistika z MPRV SR, predpoklady pre kultúrny cestovný ruch z MK SR, geoparky z MZP SR ap.) a zároveň úzko spojené s riadením regionálneho rozvoja (cez samosprávy) nemá v dobe IT revolúcií vlastný

Integrovaný informačný systém riadenia cestovného ruchu,

ktorý by informačne preklenul všetky zainteresované subjekty na horizontálnej báze (jednotlivé riadiace ministerstvá a štátne inštitúcie) rovnako ako aj na vertikálnej úrovni (komunikačný kanál so samosprávou, resp. aj so združeniami podnikateľov cestovného ruchu tak na profesionálnej alebo regionálnej báze).
Bez tohto systému nie je možné kvalifikované riadenie cestovného ruchu z centrálnej úrovne, čo je dôležité, pretože na realizácií cieľov stanovených vládou v oblasti cestovného ruchu sa podieľa množstvo subjektov (systému sa venujem v osobitnej časti modulu „Riadenie“).
Rovnako vláda by si nemala stanovovať ciele, ktoré sú navzájom antagonistické, napr. že pre vidiecku turistiku vytvorí podmienky

pre podporu informačného a rezervačného systému,

pretože táto veta vyslovená jedným dychom je v rozpore s ďalším vládnym predsavzatím, a to že vláda vypracuje stratégiu pre podporu konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na trhu (domácom či zahraničnom). Informačný systém cestovného ruchu je zameraný na propagáciu destinácie (štátu, či jeho turistického regiónu – až po lokalitu) a je financovaný zo spoločenských prostriedkov, pričom rezervačný systém ako taký patrí do oblasti súkromného podnikania. Prípadné spojenie týchto okruhov KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKATEĽOV NIČÍ!
Vzhľadom na preklenutie negatívnych dopadov Corona krízy EÚ plánuje vyčleniť mimoriadne finančné prostriedky na obnovu hospodárstva, vrátane cestovného ruchu. Preto dôkladná analýza úspešnosti vynaložených prostriedkov národných programov reforiem v minulosti (viď úvod tohto článku) by mala predchádzať akémukoľvek ďalšiemu rozhodnutiu vlády o ďalších krokoch smerujúcich k reforme cestovného ruchu.