Návrh nového paragrafového znenia (spracované pred schválením zákona v parlamente)

K §1
– K §1 a ďalším…..navrhujem, aby sa pojem „zájazd“ z celého návrhu zákona vypustil a používal LEN názov „balík cestovných služieb“ , teda pojem „zmluva o zájazde“ zameniť na „zmluva/dohoda o balíku cestovných služieb“….

– K §1, odst. 2/ navrhujem zmeniť z: „Tento zákon sa nevzťahuje na zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu“ na: „Tento zákon sa nevzťahuje na nasledovné služby cestovného ruchu“. Pozn.: pod odst. 2/ navrhujem zaradiť VŠETKY prípady, ktoré nespadajú pod tento zákon – aby tí, ktorých sa to netýka, nemuseli čítať zákon celý a prácne hľadať výnimky.

– K §1, odst. 2, písm.A/ navrhujem zmeniť textáciu z „poskytované na čas kratší ako 24 hodín…“ na: „poskytované výletníkovi na čas kratší ako 24 hodín“.
Pozn.: Výletník /visitor/ medzinárodný pojem , je účastník cestovného ruchu, ktorého pobyt trvá menej ako 24 hodín a počas neho nečerpá služby ubytovania. Účastník cestovného ruchu s pobytom dlhším ako 24 hodín je turista a ten, ktorý je zároveň turistom a čerpá „cestovné služby“, je cestujúci v zmysle tohto zákona. Ak nemáme jasné v oblasti pojmov, tak aj štatistika nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu!

– K §1, odst.2, písm. B/ Navrhujem zmeniť textáciu z „poskytované len príležitostne obmedzenej skupine cestujúcich, a bez cieľa dosiahnutia zisku“ na: „poskytované len príležitostne v rámci členstva v neziskovej organizácii členom – účastníkom cestovného ruchu, bez cieľa dosiahnuť zisk, a to len vtedy ak je takáto príležitostná činnosť obsiahnutá v stanovách neziskovej organizácie“. Takýto „účastník cestovného ruchu“ nie je „cestujúci“ v zmysle tohto zákona.

– K §1, odst.2 , písm. C/ Navrhujem zmeniť textáciu „Zakúpené na základe rámcovej zmluvy“ na: „zakúpené podľa Obchodného zákonníka“. Tento zákon sa totiž vzťahuje len na zmluvy uzatvorené v zmysle Občianskeho zákonníka, kde „cestujúci“ je jednotlivec – občan, pričom osobitne je upravená účasť na služobných cestách rezervovaných cez centrálne rezervačné systémy, kde dochádza k uzatváraniu zmluvy o poskytnutí služieb ako aj platbe on-line.

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2 o písmeno D/ „Ak sa jedná o ubytovanie, ktoré slúži na účely bývania.“

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2, o písmeno E/ „Zakúpené po príchode na miesto, kde sa začína čerpať prvá cestovná služba.“

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2, o písmeno F/ „Zakúpené v rámci ďalšej kombinácie balíka cestovných služieb neskôr ako 24 hodín po uzatvorení zmluvy o prvej cestovnej službe a to na základe ponuky od toho istého alebo rôznych obchodníkov. Uvedené neplatí pre doplnenie kombinácie cestovných služieb na základe vlastného rozhodnutia cestujúceho po uzatvorení cestovnej zmluvy na prvú cestovnú službu na on-line portáli spojených cestovných služieb . “ Neodporúčam zamieňať pojmy „uzatvorenie zmluvy“ s pojmom „rezervácia“, nakoľko rezervácia je len forma predaja a nie právny úkon (pojem rezervácia nie je legislatívne upravená).

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2 o písmeno G/ „Ak ponúkaná cestovná služba netvorí podstatnú súčasť balíka cestovných služieb či kombinácie spojených cestovných služieb, alebo netvorí 25% z jeho/jej celkovej hodnoty vyjadrenej konečnou cenou.“

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2 o písmeno H/ „Ak celý balík cestovných služieb ponúka a poskytuje jeden obchodník realizujúci vlastnú obchodnú činnosť a je zároveň poskytovateľom služieb. V ponuke a pri predaji tento nesmie marketingovo spojiť pomenovanie vlastných služieb s hociktorým atribútom regiónu, v ktorom služby bude poskytovať, ba ani so žiadnou z akcií, ktorá sa v regióne organizuje.“

– Navrhujem doplniť §1, odst.2, o písmeno I/ „Ak sa jedná o služby, o ktorých všeobecné informácie sú uvedené len ako internetové odkazy na webovom sídle niektorého z potenciálnych obchodníkov.“

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2/ o písmeno J/ „Ak sa jedná o nákup len jednej cestovnej služby a to bez ohľadu na to, ktorý obchodník ju poskytuje.“

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2 o písmeno k/ „Ak sa jedná o služby, o ktorých informácie sú uvedené na prepojenom webovom sídle, ktorého predmetom nie je uzatvorenie cestovnej zmluvy.“

– Navrhujem doplniť §1, odst. 2 o písmeno l/ „Ak sa jedná o finančné služby, ako napríklad cestovné poistenie.“

– Navrhujem rozšíriť §1, odst. 3/ o …..Na oblasti upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník, Živnostenský zákon a…..“

K §2
– K §2 písm. a/ navrhujem zmeniť textáciu: „ služba cestovného ruchu“ na „cestovná služba“. Uvedené rovnako platí pre jednotný názov pre termín „spojené cestovné služby“, teda nie spojené služby cestovného ruchu!!!!!!

– §2, písm. a/, odst. 1/ navrhujem doplniť v zmysle EU smernice 2302/2015: „preprava vrátane transferov“

– §2, písm. a/, odst. 2/ navrhujem vyhodiť „…a nie je určené na účel bývania“, a rozšíriť pojem ubytovanie nasledovne: „Ubytovanie, ktoré nie je súčasťou prepravy. Ubytovanie môže ako jedna cestovná služba zahŕňať celý komplex služieb poskytovaných v danom ubytovacom zariadení.“ Myslí sa tým stravovanie a všetky doplnkové služby v konkrétnom ubytovacom zariadení, t.j. relaxačné, športové, zábavné ai. služby, pokiaľ ich ubytovacie zariadenie v zmysle „Kategorizácie ubytovacích zariadení“ ponúka a predáva.

– § 2 písm.a/, odst. 3 navrhujem zmeniť „prenájom motorových vozidiel alebo….“ na: „prenájom motorových vozidiel, vrátane….“

– § 2 písm. a/, odst. 4 …… navrhujem zameniť termín: „služby cestovného ruchu „na: „cestovné služby“, t.j. na služby, ktoré sú predmetom zmluvy.

– §2 písm. b/ navrhujem zameniť na: „cestujúcim je fyzická osoba ktorá uzatvára s obchodníkom cestovnú zmluvu a v rámci nej služby čerpá, alebo osoba, ktorá čerpá služby v zmysle uzatvorenej cestovnej zmluvy ako spolucestujúci.“

– §2 písm. c/ navrhujem zameniť: „obchodníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka cestovné služby a na základe dohody s cestujúcim uzatvára cestovnú zmluvu na balík cestovných služieb ako aj na spojené cestovné služby v zmysle tohto zákona. Obchodníkom môže byť organizátor, provízny predajca, letecká spoločnosť, ubytovacie zariadenie, horské dopravné zariadenie ako aj ďalší poskytovatelia spojených cestovných služieb.“

– K §2, písm. d/ zmeniť textáciu „…uzatvorenej medzi cestovnou kanceláriou a…“ na: „…uzatvorenej medzi obchodníkom a…“ Ak by sa textácia nezmenila, obchodníci, ktorí spoločne ponúkajú cestovné služby na jednom portáli, ale uzatvárajú s cestujúcim samostatné zmluvy na jednotlivé cestovné služby tvoriacich spoločne „kombináciu“ spojených cestovných služieb, by nemuseli byť poistení voči úpadku. Veď správca takéhoto portálu môže byť len „provízny predajca“, ktorý linkuje obchodníkov na jeden portál. Toto nie je v návrhu zákona ošetrené!!!!

– K §2 písm. f/ – je potrebné presne definovať miesto sídla a prevádzky obchodníka – teraz už nesledujem ekonomické predpisy, ale táto definícia by mala úzko súvisieť s miestom platenia daní….. V EU Smernici sa k tomuto bodu hovorí niečo o „usadení sa“, ktoré je vymedzené v čl. 4 bode 5 smernice 2006/123/ES…

– K §2, písm. h/ – nesprávna gramatika – chýba čiarka

– K §2 písm. i/ zmeniť v zmysle vyššie uvedených poznámok „začatím zájazdu začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej zájazd“ na: „pod začatím čerpania balíka cestovných služieb sa myslí poskytnutie prvej cestovnej služby“

K §3

– K §3 – zmena názvu v zmysle vyššie uvedeného, teda nie „zájazd“ ale „balík cestovných služieb“

– K §3 odst. 1/ namiesto: „Zájazdom je kombinácia najmenej dvoch služieb cestovného ruchu podľa §2, písm. a/ zakúpených za účelom tej istej cesty“ by malo byť správne + navrhujem rozšírenie: „Balíkom cestovných služieb je kombinácia najmenej dvoch cestovných služieb podľa §2 písm. a/ zakúpených za účelom tej istej cesty. Balíky cestovných služieb môže kombinovať v zmysle platného Živnostenského zákona výlučne organizátor.“

– K §3 odst. 1/ písm. a/ namiesto: „Ak skombinoval služby jeden obchodník a to aj na požiadanie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho“….by malo znieť: „Ak cestovné služby skombinoval jeden organizátor, a to podľa vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho pred uzatvorením cestovnej zmluvy, alebo do 24 hodín po jej uzatvorení, alebo …“

– K §3, odst. 1/ písm.b/ – zmeniť textáciu právne i gramaticky správne, a to na: „ bez ohľadu na počet uzatvorených cestovných zmlúv na jednu cestu cestujúceho, ak ide o cestovné služby :“

– k §3, odst. 1/ písm.b/1: celé vyhodiť pre nezmysel – cestovná zmluva vzniká zaplatením ceny balíka cestovných služieb, resp. spojených cestovných služieb – jednotlivých alebo zarátaných v jednom „komplexnom balíku cestovných služieb“. Vymazanú vetu nahradiť: „vopred pripravené balíky cestovných služieb, ktoré sú ponúkané a predávané z jedného predajného miesta pre neznámeho cestujúceho.“

– K §3, odst. 1/ písm. b/2: zameniť na: „ponúkané a predávané s jednou pevnou cenou – súhrnnou alebo celkovou“

– k§3, odst. 1/ písm.b/3: pre lepšie pochopenie rozšíriť na: „ponúkané alebo predávané ako balík cestovných služieb alebo s marketingovým označením „zájazd“, „pobyt“, alebo označením vzťahujúcim sa napr. k športovému podujatiu, príťažlivosti regiónu ap. T.j. ak ubytovacie zariadenie ponúka svoje ubytovanie s marketingovým názvom súvisiacim nie s názvom ubytovacieho zariadenia, ale určitej tematiky majúcej súvis s turistickou príťažlivosťou regiónu, jedná sa už o „balík cestovných služieb“, pretože kvalita regiónu zhodnocuje každú službu cestovného ruchu a robí z nej „balík cestovných služieb“.

– K §3, odst. 1/ písm. b/4: navrhujem zmeniť na: „kombinované následne po uzatvorení cestovnej zmluvy na žiadosť cestujúceho“

– K §3, odst. 1/ písm. b/5: navrhujem zameniť namiesto „… najneskor 24 hodín..“ na: „….najneskôr do 24 hodín…“

– K §3, odst. 2/ celý vyhodiť, pretože sa jedná o cestovné služby, resp. o služby cestovného ruchu, na ktoré sa nevzťahuje uvedený návrh zákona. Naopak, doplňam §1, odst. 2 návrhu tohto zákona, aby všetky oslobodenia boli na jednom mieste pre lepšiu zrozumiteľnosť zákona.

K §4
– K §4 – navrhujem zmenu zo „spojené služby cestovného ruchu“ na: „spojené cestovné služby.“
– K §4, odst. 1 – navrhujem zmeniť nasledne: „Spojenými cestovnými službami je kombinácia najmenej dvoch samostatných cestovných služieb podľa §2, písm. a/ zakúpených pre účel tej istej cesty. Spojené cestovné služby nie sú balíkom cestovných služieb. Cestujúci uzatvára cestovné zmluvy o spojených cestovných službách priamo s poskytovateľmi služieb, pričom:“

– K §4, odst. 1, písm. a/ navrhujem zmeniť nasledovne: „cestujúcemu je pri návšteve jedného predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom sprostredkovaný samostatný výber každej cestovnej služby a samostatná platba za každú službu“

– K §4, odst. 1, písm. b/ navrhujem zmeniť nasledovne: „ do 24 hodín po uzatvorení cestovnej zmluvy cielene obstaraná ďalším obchodníkom najmenej jedna dodatočná cestovná služba na tú istú cestu.“

– K §4, odst. 2 – vymazať, pretože uvedené prípady, ktoré nie sú obsahom návrhu toho zákona sú obsahom §1. Ináč poznamenávam, že ono bude veľmi ťažko rozlíšiť služby, ktoré nedosiahnu 25% celkovej ceny za jednu cestu…. Účinnejšie by bolo, keby na základe analýzy boli vecne vymenované okruhy dodávateľov, na ktorých sa tento zákon nevzťahuje, napr.horskí vodcovia, sprievodcovské služby ai. s vysokou vlastnou pridanou hodnotou, ap.

§5
– Navrhujem zmeniť na neutrálne pojmy „cestovná kancelária a cestovná agentúra“ na: „Obchodník – organizátor“

– §5, odst. 1/ Navrhujem nové znenie: Organizátor je fyzická alebo právnická osoba – obchodník, ktorý vykonáva svoju obchodnú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

– §5. Odst. 2/ Navrhujem nové znenie: Organizátor kombinuje jednotlivé služby do balíkov cestovných služieb s cieľom vykonávať vlastnú obchodnú činnosť v zmysle tohto zákona –uzatvoriť cestovnú zmluvu , tvoriť vlastnú obchodnú maržu a ručiť za svoje záväzky cestovateľovi.

– §5, odst.3/ Navrhujem nové znenie: Organizátor môže kombinovať balíky cestovných služieb vopred pre neznámeho cestujúceho alebo na základe výberu cestujúceho alebo do 24 hodín po uzatvorení cestovnej zmluvy s cestujúcim pridať do balíka cestovných služieb ďalšie služby po dohode s cestujúcim sám alebo v spolupráci s ďalším obchodníkom, ktorému organizátor poskytol osobné údaje cestujúceho na základe jeho súhlasu s ďalším spracovaním dát.“

– §5, odst. 4/ Navrhujem nové znenie: Organizátor má výlučné právo zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi v zmysle §3, odst.1, písm. b/ piateho bodu.

– §5, odst. 5/ Navrhujem nové znenie: Organizátor môže vykonávať svoju obchodnú činnosť aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo z poverenia, či už koná v pozícii obchodníka predajcu alebo obchodníka sprostredkujúceho dohodu o spojených cestovných službách alebo ako poskytovateľ cestovných služieb.

– §5, odst. 6/Navrhujem nové znenie: Organizátor v zmysle Obchodného zákonníka zabezpečí, aby osoba konajúca v jej mene alebo z poverenia, dostala všetky informácie spojené s predzmluvnou informačnou povinnosťou, tak aj s obsahom cestovnej zmluvy a jej plnenia v zmysle tohto zákona a ďalších nadväzujúcich zákonov.

– §5, odst. 7/ Navrhujem nové znenie: Organizátor ručí za zabezpečenie ochrany proti platobnej neschopnosti.

Ostatné paragrafy o činnosti cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry navrhujem zrušiť – ich obsah je vhodný tak do stredoškolských odborných učebníc a nie do zákona!

§6
– Súčasné znenie §6 sa prelína so všeobecnými ustanoveniami, ktoré by mali byť obsahom Živnostenského zákona, takže sa jedná o duplicitu. Ak by to predkladateľ návrhu tohto zákona považoval za nevyhnutné, je možné toto paragrafové znenie zahrnúť do časti „štátna kontrola“. Navrhujem §6 zmeniť a pomenovať na: Predajca

– §6 navrhujem zmeniť na: Predajca je fyzická alebo právnická osoba – obchodník, ktorý vykonáva svoju obchodnú činnosť na základe živnostenského oprávnenia v rámci voľnej živnosti.

– §6, Odst. 2/ Navrhujem nové znenie: Predajca v súvislosti s balíkmi cestovných služieb môže vykonávať svoju obchodnú činnosť v len mene organizátora, s ktorým uzatvoril v zmysle Obchodného zákonníka províznu zmluvu. Predajca ručí, že cestovná zmluva, ktorú uzatvoril v mene organizátora s cestujúcim, spĺňa všetky náležitosti podľa tohto zákona.

– §6, odst. 3/ Navrhujem nové znenie: Predajca môže vyvíjať aj samostatnú obchodnú činnosť, ponúkať a predávať služby cestovného ruchu, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon. Za ním poskytnuté služby predajca preberá plnú zodpovednosť v zmysle platných zákonov, najmä o ochrane spotrebiteľa – cestovateľa.

§7
– §7 sa venuje predzmluvným informáciám, ktoré sú predmetom ďalších paragrafov. Preto navrhujem zrušiť celé znenie §7 a pomenovať ho: Obchodník sprostredkujúci dohodu o spojených cestovných službách

– §7, odst. 1/ navrhujem nové znenie: Obchodník sprostredkujúci dohodu o spojených cestovných službách je fyzická alebo právnická osoba – obchodník, ktorý vykonáva svoju obchodnú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

– §7, odst. 2/ navrhujem nové znenie: Obchodník sprostredkujúci dohodu o spojených cestovných službách je spravidla on-line predajca, ktorý na vlastnej platforme ponúka cestovné služby s cieľom uzatvorenia cestovnej zmluvy medzi cestujúcimi a jednotlivými poskytovateľmi cestovných služieb, ktorí ručia za svoje záväzky z plnenia predmetu plnenia zmluvy cestujúcim.

– §7, odst. 3/Navrhujem nové znenie: Obchodník sprostredkujúci dohodu o spojených cestovných službách ručí za zabezpečenie ochrany proti platobnej neschopnosti.

§8
– Navrhujem zmenu názvu z „Ochrana proti úpadku“ na: Ochrana proti platobnej neschopnosti, pretože takéto riziko podnikania obchodníkov v zmysle tohto zákona je predmetom poistných zmlúv alebo zloženia bankovej záruky. Navrhujem aj zmenu paragrafového znenia, nakoľko tento obsah je určený obchodníkom, ktorý sa musia zabezpečiť proti úpadku, t.j. táto textácia nie je obsahom Občianskeho zákonníka, ba ani Zákona o ochrane spotrebiteľa —- o ochrane cestujúceho vrátane nárokov v prípade platobnej neschopnosti obchodníka v inej kapitole.

– §8, ods.1/ navrhujem nové znenie: Organizátori sú povinní poskytnúť cestujúcim refundáciu všetkých platieb, ktoré uskutočnili cestujúci alebo v ich mene a to v rozsahu, v akom príslušné cestovné služby neboli poskytnuté v dôsledku platobnej neschopnosti organizátora. V prípade, ak v zmluve o balíku cestovných služieb je zahrnutá aj doprava cestujúcich, organizátori tiež poskytnú repatriáciu cestujúcich. Organizátori môžu cestujúcemu ponúknuť aj pokračovanie poskytovania balíka služieb.

– § 8, odst. 2/ navrhujem nové znenie: Organizátori, ktorí nie sú usadení v Slovenskej republike, a pritom predávajú balíky cestovných služieb aj v Slovenskej republike alebo akýmkoľvek iný spôsobom smerujú tieto činnosti do Slovenskej republiky, majú povinnosť poskytnúť zábezpeku v súlade s ustanoveniami tohto zákona.

– §8, odst. 3/ navrhujem nové znenie: Ochrana v prípade platobnej neschopnosti organizátora sa na cestujúceho vzťahuje bez ohľadu na miesto ich pobytu, miesto odchodu alebo miesto predaja balíka cestovných služieb a bez ohľadu na členský štát EU, v ktorom je obchodník zodpovedný za ochranu usadený.

– §8, odst. 4/ navrhujem nové znenie: Pokiaľ ide o neposkytnuté cestovné služby, refundácia na základe žiadosti cestujúceho sa poskytne bez zbytočného odkladu.

– §8, odst.5/ navrhujem nové znenie: Ustanovenia §8,odst. 1/ a 2/ sa vzťahujú v rovnakom rozsahu aj na obchodníka sprostredkujúceho dohodu o spojených cestovných službách, pokiaľ tento zákon neustanovuje ináč.

– §8, odst. 6/ navrhujem prevziať znenie §11, odst. 6/ nasledovne: Zabezpečenie ochrany pre prípad platobnej neschopnosti sa preukazuje predložením rovnopisu alebo úradne osvedčenej kópie zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad platobnej neschopnosti uzatvorenej s poskytovateľom ochrany.

– § 8, odst. 6/ Navrhujem prevziať znenie §9, odst.9/ nasledovne: Obchodník so sídlom na území iného členského štátu EÚ preukazuje splnenie podmienky zabezpečenia ochrany pre prípad platobnej neschopnosti v rozsahu podľa platného právneho predpisu štátu, v ktorom je obchodník usadený.

– §8, odst. 7/ Navrhujem prevziať znenie §9, odst.8/ nasledovne: Obchodník so sídlom mimo územia členského štátu EÚ, ktorý predáva alebo ponúka na predaj zájazdy na území SR alebo akýmkoľvek spôsobom smeruje takéto činnosti na územie SR, má povinnosť zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku podľa tohto zákona.

– §8, odst. 8/

§9
– Navrhujem zmeniť názov na Rozsah ochrany proti platobnej neschopnosti

– §9, odst. 1/ navrhujem opravu: Obchodníci sú povinní uzatvoriť zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad platobnej neschopnosti dohodnúť s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad platobnej neschopnosti – zábezpeku vo výške 30% ročných plánovaných tržieb z predaja balíkov cestovných služieb a spojených cestovných služieb… ďalej §9, odst. 2

– §9, odst. 2/ navrhujem nové znenie: Zábezpeka uvedená v §9, odst.1/ je účinná a vzťahuje sa na rozumne predvídateľné náklady. Vzťahuje sa na platby za balíky cestovných služieb uskutočnených cestujúcimi alebo v ich mene, pričom sa zohľadňuje doba uplynutá od zaplatenia záloh a konečných platieb do realizácie balíka cestovných služieb, ako aj odhadované náklady na repatriáciu v prípade platobnej neschopnosti organizátora.

– §9, odst. 3/ navrhujem preniesť §9, bod 5/ nasledovne: Poskytovateľ ochrany pre prípad platobnej neschopnosti je povinný plniť len do sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad platobnej neschopnosti.

– §9, odst. 3/ Poskytovateľ ochrany je povinný plniť len do sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad platobnej neschopnosti.

§10
– Navrhujem nazvať uvedený paragraf ako Formy ochrany proti platobnej neschopnosti

– Uvedené sú 2 formy – navrhujem ponechať pôvodné paragrafové znenie bodu 1/ až 4/
– Navrhujem, aby §9, odst. 1 v pozitívnom sova zmysle (t.j nie nezabezpečí, ale zabezpečí atď.) bolo premiestnené do stati „plnenie cestovnej zmluvy“.

§11
– Navrhujem nazvať uvedený paragraf ako Informačné povinnosti pre uzatvorenie dohody o platobnej neschopnosti
– Ďalej odporúčam prehodnotiť, ktorý z bodov paragrafového znenia sa vynechá, nakoľko časť z nich má charakter prevádzkových predpisov.

§12
– Navrhujem nazvať uvedený paragraf ako Vedenie účtovníctva pre prípad dohody o platobnej neschopnosti
– Ďalej odporúčam prehodnotiť, ktorý z bodov paragrafového znenia je skutočne potrebný v paragrafovom znení

§13
– Navrhujem nazvať uvedený paragraf ako Plnenie v prípade platobnej neschopnosti
– Ďalej odporúčam prehodnotiť obsah a následnú súvislosť paragrafového znenia.

§ 14 až §25
– Navrhujem tieto paragrafy dať do úzkeho súvisu s EU Smernicou 2320/2015, článkami 5-17, pretože sa pojednáva o všeobecných podmienkach ochrany spotrebiteľa, ktoré musia byť vo všetkých členských štátoch v minimálnom rozsahu rovnaké (t.j. EU Smernica by mala záväzne stanoviť LEN minimálny rozsah všeobecných podmienok: 1/ predzmluvných informácií a 2a/ všeobecných podmienok poskytnutia a čerpania balíka cestovných služieb, resp. 2b/ všeobecných podmienok poskytnutia a čerpania spojených cestovných služieb.
Okrem toho návrh zákona vyžaduje prísnu kontrolu po právnej stránke (ja som ekonómka), nakoľko v textácii sa objavujú chyby pri citovaní zákonných ustanovení, Napríklad §16, odst. 1/ : Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Správne: Zmluvou o balíku cestovných služieb sa organizátor zaväzuje, že za dohodnutú cenu a dohodnuté dodacie podmienky obstará cestujúcemu predmet zmluvy . Zmluva vzniká zaplatením dohodnutej ceny balíka služieb, prípadne po častiach, ak tak bolo obojstranne v dodacích podmienkach (všeobecné podmienky poskytnutia a čerpania balíka cestovných služieb) s organizátorom dohodnuté…