Rakúska škola

Viedeň bola pred prvou svetovou vojnou významné centrum hospodárskych teórií. Niektorí významní marginalisti, medzi nimi Carl Menger (1840-1921) a Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914)prednášali na univerzite vo Viedni. Najznámejší „Rakúšania“ sú Ludwig von Mises (1881-1973) a Friedrich von Hayek (1899-1992). Medzi dvoma svetovými vojnami ako aj po druhej svetovej vojne zastupovali mienku, že socializmus vylučuje akúkoľvek racionálnu kalkuláciu (Mises), alebo môže ako menej výnosný systém v porovnaní s kapitalizmom existovať vedľa neho ako nedostačujúci systém (Hayek). Ako argument uviedol, že len jednotlivec má možnosť určiť svoje náklady a svoje potreby, pretože

oba sú subjektívnymi hodnotami.

Preto existuje výhodná cesta organizovať hospodárske činnosti tak, aby trh bol schopný spontánne koordinovať preferencie nespočetného počtu spotrebiteľov. V tomto prípade hrajú ceny významnú úlohu v hospodárstve, pretože odzrkadľujú všetky rôznorodé vecné obsahy hospodárstva. Toto sa môže dosiahnuť len s „Laissez-faire“ prístupom. V socializme naproti tomu štát stanovuje pevné ceny, hoci nemá k dispozícii všetky dáta o nákladoch a o prianiach spoločnosti. Preto jeho (štátu) práca vyjde nazmar. (citát z knihy Donalda Marrona: Wirtschaft in 30 Sekunden)

Hayekovo ponímanie osobnej slobody je najbližšie liberálnemu hospodárskemu mysleniu (nemeckému či švajčiarskemu FDP, ale aj našej strane SaS). Siahli po ňom aj americkí politickí ideológovia (hlavne Milton Friedman, 1912-2006), pričom priestor v ekonomikách štátov našli v rokoch vlády amerického prezidenta Ronalda Regana a Margaret Thather. V tom čase sa na trhu začali ponúkať „kvalitné výrobky za nízke ceny“, čím sa ku kvalite, dovtedy prístupnej horným desatťisícom, dostali široké vrstvy obyvateľstva. To naštartovalo ekonomiku konca 20.storočia a prehĺbilo ekonomické rozdiely kapitalistického a socialistického systému…

Liberalizmus vyžaduje

právny štát, ktorý garantuje práva a stanovuje zodpovednosti. Preto jedinou živnou pôdou pre liberalizmus je demokracia, ktorá vytvára podmienky pre slobodu v celej jej šírke.