Nechcem tým povedať, že v tejto oblasti ministerskí na školstve nič nerobia. Práve naopak. Majú svoju predstavu. Tí starí (problematike sa venujem už od roku 2009) ako aj tí noví. Čo samozrejme rešpektujem a chápem. Pretože aj EÚ je toho názoru, že v oblasti „Prevocational Learning and Training“ by sa mali angažovať neziskové organizácie venujúce sa rôznym typom vzdelávania, resp. podnecovania/motivovania detí a mládeže k rôznym mimoškolským aktivitám. Lenže mne, odborníčke v cestovnom ruchu to nestačí, pretože nezisková organizácia, ktorá získala certifikát na vzdelávanie v konkrétnej oblasti, zajtra už nemusí fungovať. Aj keď je samozrejmé, že tieto zatraktívňujú výber možností. Pri počiatočnom odbornom vzdelávaní totiž ide o systematickú prípravu, o rozvoj talentu, ktorý žiak má. Sám český premiér Babiš vo svojej knihe tvrdí, že talent je rozhodujúci pre úspešné zaradenie sa do pracovného a sociálneho života. Aj ja tvrdím, že jedinec, ktorý svoj talent uplatňuje pri práci, vytrvá pri nej aj v čase krízy.

Príprava na budúce povolanie je systematická práca, ktorá musí byť kontinuálna!

Takže z povinnosti pripraviť žiaka na budúce povolanie nezostáva škola bokom. Preto by sa mala príprava na počiatočné odborné vzdelávanie dostať ako odborný predmet do učebného plánu. To znamená zmenu legislatívy o základných školách…

Práca ako zábava

Gymnázium pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium. Ich príprava je akademická. Základné školstvo však pripravuje žiakov do života, t.j. na rôzne povolania (vraj je ich 3500), pri ktorých sa vyžadujú najmä iné, ako akademické zručnosti. Žiaci do 15 rokov nemôžu pracovať, preto ich „práca“ musí byť vedená zábavným spôsobom. Pre tento účel je potrebné vymyslieť systém, ktorý by dokázal zaujať žiakov, pomôcť pedagógom (pre zvládnutie veľkého počtu povolaní). Z toho vyplýva, že systém musí byť on-line, postihovať prípravu na čo najviac skupín povolaní, musí byť vedený z jedného (národného) koordinačného centra, ktoré bude zodpovedné za mnohé úlohy súvisiace s realizáciou tohto systému..

Pre cestovný ruch

Je samozrejmé, že prvú tému počiatočného odborného vzdelávania som riešila pre odbor cestovný ruch. V tomto odbore je relatívne nízka priemerná mzda (nízka aj pre vysokoškolsky vzdelaných), takže tento odbor potrebuje viac uchádzačov o zamestnanie s úplným stredoškolským a nie vysokoškolským vzdelaním. Navyše faktom je, že rozvíjajúci sa integrovaný informačný a propagačný systém CR využívajúci nové IT technológie vytvorí nové pracovné miesta – ale rovnako s nižšou priemernou mzdou. Tieto pracovné miesta budú vyžadovať vynikajúcu znalosť geografie cestovného ruchu (na gymnaziálnej úrovni), rovnako aj dobrú znalosť práce s počítačom. Preto je potrebné, aby sa žiaci začali pripravovať na svoje budúce povolanie včas, t.j. už na nižšom sekundárnom stupni.

On-line vzdelávanie

Keďže existujú stovky profesií, navrhujem nové riešenia, ktoré umožnia žiakom registrovať sa (podľa svojho talentu a záujmu) na portáli pre nimi (nie rodičmi alebo pedagógmi) vybranú skupinu povolaní, s ktorým môžu pracovať zábavným spôsobom, a to sami pod vedením trénera z republikovej centrály. Pedagóg v škole len sleduje, či žiak s vybraným portálom spolupracuje, prípadne ho motivuje, pričom má možnosť rovnako kontaktovať trénera v republikovej centrále, ktorý je „doma“ v znalosti tej-ktorej skupiny povolaní. Sám pedagóg by to jednoducho nezvládol.

Pre odbor cestovný ruch navrhujem 2 on-line riešenia:

Pre prácu v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach a portáloch informačných centier (TIK) alebo v marketingu ubytovacích zariadení „TravelAdventure“ – portál o cestovaní so špeciálnym kabinetom geografie cestovného ruchu
Pre prácu v gastronómii GastroOlymp – portál so špeciálnym kabinetom o gastronómii.

Pedagogické skúsenosti

Vyššie uvedený typ vzdelávania pripravovala skupina nadšencov – cestovateľov za prítomnosti významného pedagóga PhDr. Františka Keleho, ktorý pracoval aj na SAV na obore špeciálnej pedagogiky a viedol do sveta tri žiacke výpravy (ich príhody sú uverejnené knižne). V januári 2010 nám (neziskovej organizácii Fórum cestovateľov) v rámci schémy ADAM 2 zamietli projekt TravelAdenture.sk s odôvodnením, že nám chýbala evaluácia. Jednalo sa o to, začať zábavnou formou spolupracovať so žiakmi, ktorí ako mladí cestovatelia sa mali pripraviť pred cestou (výlet či dovolenka s rodičmi, so školou ap.) a vyhotoviť z cesty dokument (článok, foto, video) a umiestniť ho v module magazínu priamo cez redakčný systém na portál TravelAdventure.sk. Portál rátal aj s motivačným, vzdelávacím, spriateľovacím, informačným modulom a evaluáciou mal byť úspech „diela“ mladého cestovateľa v magazíne portálu. Portál mal byť otvorený pre žiakov na portáli prihlásených, pre ich rodičov, pedagógov, vybrané stredné odborné školy a zamestnávateľov. Vzdelávací modul – GeoKabinet mal byť budovaný postupne po otvorení portálu.

Šanca pre podnikateľov v cestovnom ruchu

prispieť k vytvoreniu nového systému počiatočnej odbornej prípravy je stále otvorená. Štát doposiaľ nereagoval pozitívne na novú ideu, hoci v zahraničí (Švajčiarsko , Nemecko) vzbudil návrh pozornosť. EÚ má len jednu formu podpory uvedenej aktivity, a to sú možnosti uvedené na portáli „Mládež v akcii“. Toto vytvára – v prípade existencie uvedeného vzdelávacieho systému, úžasné možnosti pre medzinárodnú výmenu poznatkov aj v odborných témach, ktoré žiakov zaujímajú z hľadiska prípravy na budúce povolanie. Tým by sa otvorili brány vzdelávacích systémov ako je TravelAdventure.sk aj do zahraničia. Navyše odborníci, ktorí by mohli prispieť do GeoKabinetu, ako napríklad sprievodcovia, cestovatelia, kuchári, čašníci, pracovníci združení cestovného ruchu ai.

majú v čase Corona krízy voľný časový fond,

len ich treba za ich prácu zaplatiť. Verím, že tento článok môže osloviť firmy, ktoré počas krízy neutrpeli na objemoch realizácie svojich služieb či tovarov. Pretože raz vytvorený pilotný systém počiatočného odborného vzdelávania vydláždi cestu vzdelávacím okruhom pre ďalšie skupiny povolaní… dokonca aj pre šport detí a mládeže v rámci ich voľnočasových aktivít.