Trochu histórie

Nesmieme zabúdať, že cestovný ruch ako mladé odvetvie hospodárstva (začal sa u nás rozvíjať v 60-tych rokoch), mal vďaka uvedomelej inteligencie združenej okolo vládnych výboroch pre cestovný ruch sofistikovaný systém riadenia. Vládne výbory (federálny i republikové) boli zriadené ako poradné orgány vlády a mali na starosti podporu zahraničného cestovného ruchu (neskôr úlohu podpory exportu prevzali na seba SARIO a SACR, pričom časť úloh spojených s riadením bolo pridelené ministerstvám). Integrovaný informačný systém riadenia cestovného ruchu (na jeho tvorbe sa podieľalo viacero subjektov) vznikol pre potrebu plánovania – predovšetkým výstavby novej MZT (materiálno-technickej základne), ale aj pre efektívnejší výkon štátneho marketingu za hranicami našej republiky, ako aj pre tvorbu nových produktov (predovšetkým zimná turistika vrátane štúdie na kandidatúru Tatier na ZOH 1984, poľovníctvo, rybárstvo, rekreačné dediny, využitie termálnych vôd na južnom Slovensku, rekreačné zázemie veľkých miest ap.). V súvislosti s rozvojom IT technológií bola uznesením vlády ČSSR č. 174/1974 vypracovaná koncepcia na roky 1976-1980, čím sa vytvoril základ práve pre budovanie integrovaného informačného systému riadenia cestovného ruchu. Popri tom vznikol aj integrovaný informačný systém o území (pre potreby plánovania investičnej výstavby), ktorý využívali orgány cestovného ruchu pre územné plánovanie… Citujem z knihy Antonína Franke a kol. „Rukovět cestovního ruchu“, že „Príprava datovej bázy pre cestovný ruch sa vytvára v kooperácii s Výskumným ústavom pre cestovný ruch v Bratislave…“ Ten pracoval a na pasportizácii organizácií a inštitúcií poskytujúcich služby cestovného ruchu (ak niektorá z knižníc má záujem mám jeden z výtlačkov doma).

Časy sa však zmenili

A spolu s tým odišlo centrálne plánovanie. Zdá sa však, že sme akosi nepochopili potrebu zmien v súvislosti so zmenou politických ideológií. Netrúfam si na kritiku riadenia územného rozvoja cestovného ruchu (nemám skúsenosti v tejto sfére), ale v systéme propagácie Slovenska nám ušiel vlak. Možno preto, že sme nemali dostatok zahraničných skúseností, resp. tieto boli povrchné, nedostatočné na zmenu systému (transformácie národnej agentúry pre cestovný ruch) vrátane vzniku nových združení cestovného ruchu, v práci ktorých sme chceli uplatniť francúzsky systém riadenia (viď článok vallova.blog.sme.sk „Chceli sme to po francúzsky“). Legislatíva i prax totiž opomenula jednu dôležitú vec, že členovia združení cestovného ruchu sú podnikatelia a nie samospráva…

Integrovaný informačný systém cestovného ruchu

nie je pasportizáciou ubytovacích zariadení, obchodných spoločností zaoberajúcich sa predajom služieb ap., je to informačný systém slúžiaci pre propagáciu Slovenska ako krajiny hodnej návštevy potenciálneho klienta (návštevníka). Mal by byť preto orientovaný na propagáciu turistických cieľov s poskytovaním informácií o danej destinácií a mal by byť prezentovaný regionálne a nie tematicky (ako je to v súčasnosti). Technický vývoj umožňuje ľahkú integráciu všetkých destinácií do jedného celku, t.j. za Slovensko, takže dnes je už zbytočné vytvárať osobitný „centrálny propagačný a informačný portál“ alebo riadiť túto propagačnú a informačnú kampaň z jedného centra (SACR). Naopak, centrála (na štátnej úrovni) má využiť výhody komplexnej informovanosti ľudí žijúcich na danom území a dotvoriť integrovaný portál na národnej úrovni, aby s ním ďalej pracovala!

Ochranná značka

Je v týchto prípadoch veľmi dôležitá! Osobne nepovažujem značku „slovakia.travel“ za dostatočne chránenú, aj keď viem, že aj niektoré iné štáty ju používajú pre účely národnej propagácie. K doméne „.travel“ má prístup hocikto. K ochrannej značke sa priraďuje aj heslo. Medzinárodným jazykom cestovného ruchu je angličtina. Preto by toto heslo v angličtine malo znieť v prvom rade spisovne.

100% členstvo v združeniach cestovného ruchu?

Záleží na otvorenej diskusii odborníkov, podnikateľov ale aj politikov, akou cestou sa ďalej vyberieme. V každom prípade by pomohlo, keby členstvo v združení cestovného ruchu boli zo strany podnikateľov brané vážne. Možno stojí aj za úvahu za účelom rýchlejšej transformácie tak dôležitej oblasti ako je propagácia Slovenska cez funkčný integrovaný informačný systém cestovného ruchu legislatívne zabezpečiť 100% členstvo všetkých podnikateľov (ktorí svoje služby propagujú na internete – priamo alebo sprostredkovane) a poskytovateľov služieb cestovného ruchu na lokálnej úrovni (rekreačné stredisko, mesto/obec). Nie je to liberálne, ale niekedy je potrebné siahnuť aj po účinných prostriedkoch na dosiahnutie spoločného cieľa.

Nevyhnutná rajonizácia

Aby nedochádzalo k živelnému zakladaniu nosných združení cestovného ruchu (v mestách, rekreačných strediskách ap.), je nevyhnutné oprášiť starú rajonizáciu cestovného ruchu ako „doporučený materiál“. Tým okrem iného zabezpečíme, že „kurča nebude múdrejšie od kury“ a tieto „nosné združenia“ budú zakladané podľa plánu. 100% členstvo podnikateľov v cestovnom ruchu ako aj inštitúcií s veľkým významom pre cestovný ruch (múzeá, galérie, divadlá ai.) zaručia životaschopnosť týchto združení. To minimálne z jedného dôvodu: „Cestovný ruch má samosprávny charakter“. Čo neznamená, že ho riadi samospráva…