informačné systémy jednotlivých turistických destinácií

(v zmysle Regionalizácie) integrovať (linkovať) do jedného národného centra spravovaného SACR, musia tieto byť súrodé a mať nepodnikateľských charakter. Tým v zákone vypadáva možnosť „iným subjektom“.
Ak vypadne aj „zriadená obcou“ – pretože návštevníkovi sa informácie „zdarma“ by sa mali poskytovať len o „produkte cestovného ruchu“ (vrátane o službách jednotlivých podnikateľov v danom regióne CR, ktorí vystupujú na pozadí „komplexu služieb“ a „image destinácie“), zostane nám len možnosť, že informačné centrum cestovného ruchu (bez ohľadu ako ho nazývame)

môže existovať len ako súčasť združenia cestovného ruchu!

Takže textácia súčasne platného zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu je pochybná a ako taká by mala byť prehodnotená – v kontexte s reformou riadenia cestovného ruchu. Napĺňať informačný systém by mala turistická informačná kancelária/turistické informačné centrum zriadené združením cestovného ruchu, pretože

najúplnejšie informácie má ten, ktorý s nimi pracuje!

Spôsob upravený v zákone nie je riešením, pretože kamufluje financovanie poskytovania informácií o produkte cestovného ruchu zdarma. Ak by informačné kancelárie boli zriadené združeniami cestovného ruchu, činnosť nimi zriadených info centier (TIK) byli by priehľadne financované zo združených prostriedkov členov združenia, príspevku samosprávy a prípadnej štátnej dotácie a tak by patrili do „siete“, ktoré je možné integrovať až na národnú úroveň. Iné info centrá, zriadené inými zakladateľmi, by mohli byť integrované len na základe licencie – ale tá je reálna len v podnikateľskom prostredí. Ináč nie je možné zriadiť

Integrovaný informačný systém a propagačný cestovného ruchu,

t.j. linkovať jednotlivé destinácie a ich informačné systémy do jedného celku na národnej úrovni. V súčasnosti už existujú technologické možnosti, ktoré by takto vytvorili jeden funkčný celok, na národnej úrovni spravovanej SACR. Vytvoril by sa tým efektívny systém s množstvom on-line aktuálnych informácií, ktoré by boli podkladom pre zostavenie účinného propagačného systému.
Tým by sa odstránili informačné duplicity, zaplnili „čierne diery“ v informovanosti o turistických destináciách, pričom na národnej úrovni by sme získali účinný propagačný nástroj zladený s potrebami všetkých zúčastnených strán.
Samozrejme, že sa tým nevylučuje možnosť, aby informačné systémy o službách cestovného ruchu, resp. dokonca aj o „image“ destinácií nezakladali aj súkromní podnikatelia. Musí sa však rátať, že tieto systémy budú využívať na financovanie tohto systému reklamu. Z toho dôvodu je potrebné venovať pozornosť podmienkam licencie (týka sa to voľne prístupných domén ako napr. „visit“).