V júni pán Stano z DMO Bratislava na rozhlasovej stanici RTVS hovoril veľmi múdro o perspektívach rozvoja cestovného ruchu na Slovensku po Corona kríze. Hľadajúc kontakt na neho dostala som sa na stránku bratislavaregion.travel . Keďže štátna propagácia „vysiela informácie pre potenciálnych návštevníkov“ na slovakia.travel , dovoľujem si porovnať niektoré základné rysy oboch stránok, a to z hľadiska efektívnosti a účinnosti (nepodnikateľskej) propagácie cestovného ruchu v SR a ich vzájomnej informačnej zlučiteľnosti.Porovnanie nie je komplexné – to vyžaduje oveľa väčší časový fond a samozrejme aj iné informácie, ktoré t.č. k dispozícii nemám. Kladiem si otázku a prosím Vás o Vaše odpovede. Moje sú nasledovné:

Čo Vám pri prvom pohľade na obe web stránky príde na um?

1/ Oba portály spája slovo „travel“ (s bodkou používané tiež niektorými štátmi, pôvodne názov používala cestovná kancelária T-ski ako SlovakiaTravel.sk. Za stratu značky T-ski nedostala žiadnu náhradu). Prvý nedostatok vidím v tom, že „.travel“ sa nachádza v štandardnej ponuke pre domény. V tom vidím problém identity a ochrany marketingovej značky! Veľký nedostatok vidím v tom, že portály nie je možné integrovať. Majú rôznu vnútornú štruktúru a kvalitu informácii. Rovnaký názov, ale rôznu vnútornú logiku. Tým potenciálny klient– návštevník stránok nemá možnosť on-line „cestovať“ po krajine, teda od regiónu do regiónu a v rámci regiónu cestovného ruchu po jednotlivých lokalitách…. (viď aj článok „Na prelome storočí“ – Skôr ako zavoláte číslo 16 186).

2/ Oba portály poskytujú informácie tematicky a nie regionálne. Takýto systém ponuky je typický pre cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú a predávajú balíky služieb cestovného ruchu, pretože chcú osloviť konkrétnu klientelu s konkrétnymi službami a cielene sa zameriavajú na poskytovanie konkrétneho druhu služieb (napr. aj služieb spojených s kultúrno-poznávacím cestovným ruchom). Cestovná kancelária ako organizátor služieb pre incoming alebo domáci cestovný ruch sa potrebuje „odvolať “ na informačný systém, ktorý dopĺňa jej informácie o neplatené informácie o turistickej destinácii, teda na „slovakia.travel“. Preto na informačnom portáli musia byť všeobecné informácie o regióne, ktoré vytvárajú jeho image s maximálne uvedenými web linkami na ubytovacie zariadenia a nie ich celé portfóliá! Následkom týchto chýb v riadení (štátu i samosprávy) je vysoká prácnosť v incomingových cestovných kanceláriách, čo znižuje ich možnosti pre znižovanie cien či dosahovanie vyšších ziskov!

3/ Portál „sa hrá“ so slovom „travel“. Jeho logo znie: „TRAVEL IN SLOVAKIA GOOD IDEA“. Keďže mi to znie cudzo pozerám sa do výkladového anglického slovníka a zisťujem, že slovo „travel“ sa s krajinou spája v tvare: „travel a country or region“. V zmysle toho by malo logo znieť: „GOOD IDEA TO TRAVEL SLOVAKIA“. Tvar loga vyvoláva otázku, či logo je logom alebo sloganom. Ak mám pravdu, potom je to s našim „cestovnoruchárskym“ know-how zlé.

4/ Informácie o cestovnom ruchu – či už na národnej alebo „regionálnej“ úrovni (na úrovni napr. Liptova, Vysokých Tatier, Zemplína, Spiša, Dolného Považia, Podunajska atď.) sú alfou a omegou portálu zabezpečujúceho štátnu/integrovanú regionálnu propagáciu CR (informácia vytvárajúca „image“ o krajine , resp. o regionálnom produkte, je základným nástrojom propagácie). Cieľom cestujúceho totiž nie je „Nitriansky kraj“, ale „Podunajsko“, pretože Podunajsko má z pohľadu návštevníka charakteristiku ucelenej destinácie. Alebo napríklad „Spiš“ (Zips) sa nachádzal na geografickej mape oveľa skôr (15.stor.) ako samostatné Slovensko, dokonca aj bývalá Československá republika. V súčasnosti je rozdelený medzi 2 administratívne regióny (Prešov a Košice) a navyše súčasne platný zákon č. 91/2010 Zb. o rozvoji CR dovoľuje mikroregiónu zaradiť sa len do JEDNEJ DMO! Čím napr. mesto Poprad (ako lokalita) nemá šance zaradiť sa do „destinácie Spiš“ ak je už zaradený do „destinácie Vysoké Tatry“! Tým prichádza o jedinečnú možnosť regionálne sa propagovať v rámci „Spiša“ so svojou mestskou časťou Spišská Sobota ako jedným z významných spišských miest spolu s Levočou, Kežmarkom, Sp.Novou Vsou ai., čím si sami sebe okliešťujeme možnosť tvorby nových „regionálnych produktov“…

5/ Na uvedených web stránkach klikám na „ubytovanie“. Ubytovanie patrí k základným službám CR, ale jedná sa o podnikanie! Integrovaný info portál obsahuje neplatené informácie, takže na tomto portáli by mal byť link na hotel, nič viac! V opačnom prípade si sami ničíme konkurenčné prostredie.

6/ Ešte horšia vec je, že na portáli Slovakia.travel sú uvedené aj linky na globálne, resp. nadregionálne rezervačné systémy či cestovné kancelárie! Preto by sme si mali povedať, o čom je propagácia krajiny, regiónu cestovného ruchu, čo ho tvorí a aké neplatené informácie by mal región na informačnom portáli poskytovať. Nič nemám proti tomu, ak cestovná kancelária či cestovná agentúra či rezervačné systémy či ubytovacie zariadenia majú linky na portály súkromných marketingových organizácií, resp. na ich integrované info systémy, ale nech si to platia z vlastných prostriedkov a nie z dotácií alebo zo združených prostriedkov združení cestovného ruchu alebo z rozpočtu samosprávy!

7/ Poskytovanie neplatenej informácie musí byť kompletné (e-mail, telefónna služba a poskytovateľ informácií, za ktorým sa skrýva konkrétna osoba, ktorá má konkrétne vedomosti o konkrétnych veciach a dianí priamo v lokalite). To potvrdzuje, že integrovaný info systém CR sa musí tvoriť zospodu smerom nahor k prelinkovaniu až na národnú úroveň. Podľa mňa  ak už je systém zintegrovaný, štát nepotrebuje ďalší „štátny propagačný portál CR“, pretože pre štát je finančne oveľa efektívnejšie je spolufinancovať propagáciu pre to-ktoré obdobie vybrané aktivity národného alebo medzinárodného významu. Z vyššie uvedeného ďalej vyplýva, že informácie by mali poskytovať TIKy (turistické info systémy), ktoré dnes sa „tešia“ veľmi rozporuplnému vlastníckemu systému a ako také nemôžu byť v súčasnej forme zaradené do integrovanej národnej informačnej schémy!!!

8/ Web stránka Slovakia.travel bola vypracovaná s podporou eurofondov! Web stránka bratislavaregion.travel zase s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR (a regionálneho rozvoja, kam cestovný ruch v súvislosti s regiónmi CR prirodzene patrí – obchodné subjekty v CR patria prirodzene pod Ministestvo hospodársva SR). Natíska sa otázka, kto vypracovával analýzy pre vypracovanie portálov, kto následne spracoval a koľko vôbec stáli? Veď pre účely integrovaného info systému (je vyjadrený spoločnou značkou „.travel“) by mala byť jedna zodpovedná osoba!

9/ V súvislosti s bratislavaregion.travel by bolo snáď z profesionálneho hľadiska lepšie nazvať túto „destináciu“, teda región cestovného ruchu ako Veľká Bratislava (Great Bratislava), čím by sa vytvoril zaujímavý celok z pohľadu všetkých 4 ročných období (Bratislava mesto – Malé Karpaty- Senec – časť Podunajska), pričom vo veľkej miere by sa tým eliminovala sezónnosť), pričom mesto Bratislava by nemusela porušovať súčasne platný zákon o podpore cestovného ruchu, podľa ktorého môže propagovať (financovať) len atraktivity na vlastnom území (nie na susediacom).

10/ Bratislavský región má ako jediný na Slovensku ohromné šťastie, že ako administratívny región môže byť zároveň aj ucelenou destináciou – regiónom CR s riadiacim orgánom DMO – Destination Management Organisation (je rozoznateľný z hľadiska potenciálnej klientely aj na medzinárodnej úrovni). Základ DMO však tvoria lokálne DMOs, a to na území mesta Bratislavy, časti Podunajska, časti Záhoria, či ucelená „Malokarpatská lokalita“. Dostať sa na uvedené lokality z https://bratislavaregion.travel/, je ohromný problém končiaci sa so skreslenými informáciami, ktoré záujemca dostane. Mesto Bratislava sa propaguje zase pod www.visitbratislava.com , pričom jeho portál je oveľa hodnotnejší (aj keď by sa tam pri hĺbkovej analýze zistili bežné nedostatky, napr. pri „karte“ sľubujúcej finančné výhody pre záujemcu je uvedená len informácia, že ju môže získať osoba 16 a viac ročná, t.j. zostáva nezodpovedaná otázka, s osobami mladšími…). Bratislava so svojou marketingovou značnou visitbratislava.com má však iné veľmi vážne problémy (kým „VisitBratislava“ je pre lokálnu DMO marketingovou značkou, existuje dokonca pár súkromných obchodných organizácií – v zmysle Obchodného zákonníka, s rovnakým, resp. obdobným geografickým názvom).

ZÁVER:
• Do legislatívy (na EU úrovni) je potrebné upraviť nasledovné (na tému hovoril aj uznávaný prof. Marián Gúčik z UMB z BB): Geografické názvy nesmú byť použité v názvoch obchodných spoločností organizátorov a sprostredkovateľov služieb cestovného ruchu vrátane ich marketingových značiek. Ináč si sami ničíme konkurenčné prostredie.