S cieľom dozvedieť sa, kde „kde je čert zakopaný“, siaham po dokumente Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 a z nej citujem: „V rámci

operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

(riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR) sa realizovalo aj opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska, kde jediným príjemcom bol SACR. Pomoc sa realizovala formou Národného projektu. Podľa informácií K 30. 6. 2012 bolo zo strany SACR predložených 17 zálohových žiadostí o platbu vo výške 11,699 mil. EUR, z ktorých 15 v sume 11,249 mil. EUR už bolo uhradených. Ďalej bolo predložených 80 tzv. priebežných žiadostí o platbu v celkovej výške 5,039 mil. EUR, z ktorých bolo uhradených SACR 70 v sume 4,191 mil. EUR a 223 žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby v celkovej hodnote 8,830 mil. EUR, z ktorých bolo uhradených 208 v celkovej výške 8,335 mil. EUR.“ Ďalej citujem: „Druhým zdrojom financovania sú

finančné prostriedky štátneho rozpočtu..

Schválený rozpočet SACR na rok 2012 neumožňuje progresívny rozvoj organizácie a jej rozvojových plánov. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti marketingových a propagačných aktivít SACR v porovnaní minimálne s okolitými krajinami je nevyhnutné, aby finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu dosahovali minimálne dvojnásobok súčasného stavu. Súčasné rozpočtové krytie SACR, mimo zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ, je na úrovni krytia zväčša iba prevádzkových nákladov agentúry. „

Transparentné hospodárenie to asi nebolo. Nejedná sa o malé sumy, pričom nevieme, na čo boli použité. Je všeobecne známe, že štát, hoci by mal mať záujem o pozitívnu propagandu na medzinárodných fórach, nevyužíva dostatočne efektívny zdroj, ktorým je propagácia Slovenska ako turistickej destinácie. A nie hocijakej! Napríklad v porovnaní s Maďarskom síce nemáme Budapešť, ale mnoho historických pamiatok po celom Slovensku! K tomu kúpeľníctvo svetoznámeho významu, vynikajúci vzduch vo Vysokých Tatrách pre liečenie respiračných chorôb (taký som nezacítila na mnohých miestach vo švajčiarskych Alpách – vzduch je teplejší pre ich Fön). Máme vynikajúce podmienky pre rozvoj športu, vrátane rybolovu či poľovníctva… nehovorím o kultúre, umení či hudbe!
V tejto ťažkej dobe by bolo „darom od Boha“, keby SACR bola funkčná na medzinárodných trhoch. Po dlhej dobe môjho pobytu v zahraničí a po nazretí do dokumentov týkajúcich sa cestovného ruchu vidím, že nie je. A to si vyžaduje hlbší pohľad na vec. Rovnako aj na firmy, ktoré dodávateľským spôsobom sa zúčastňovali na kreovaní marketingových nástrojov pre SACR. Na tie, ktoré prispeli pozitívne k tvorbe image Slovenska ako krajiny cestovného ruchu, ale aj na iné, ktoré by snáď bolo lepšie uviesť na čiernu listinu.
V každom prípade je potrebné zamyslieť sa nad novým systémom riadenia propagácie Slovenska a nad vytvorením nového riadiaceho nástroja „informačného a propagačného systému cestovného ruchu“, ktorý by prepojil jednotlivé turistické destinácie do jedného celku spravovaného na štátnej úrovni.